Omet els enllaços

Política de Privacitat i Avís Legal

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

 

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSIICE),  FONT FREGONA FAST SL amb CIF B-63616270, domicili social a Masia Font Fregona, s/n,08737 Torrelles de Foix (Barcelona) i adreça electrònica info@fontfregona.com, manifesta que són de la seva  propietat:

– el domini fontfregona.com

– els perfils i pàgina a les següents xarxes socials:

  • Instagram: fontfregona
  • Linkedin: font fregona

 

Que FONT FREGONA FAST SL està inscrita en el Registre Mercantil  de Barcelona, al Tom 36920, Foli 0171, Full B-291822.

 

FONT FREGONA FAST SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació que aparegui a les seves pàgines web o presència online a les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts a la llei, FONT FREGONA FAST SL  no assumeix cap responsabilitat per la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet.

 

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet i xarxes socials  de FONT FREGONA FAST SL estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet i xarxes socials  de FONT FREGONA FAST SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de FONT FREGONA FAST SL  o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FONT FREGONA FAST SL.

 

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

XARXES SOCIALS

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb FONT FREGONA FAST SL i que accepti la relació amb la nostra xarxa social.  Si així s’executa FONT FREGONA FAST SL tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos. Si l’usuari no desitja que FONT FREGONA FAST SL pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari a FONT FREGONA FAST SL.

Les actuacions que realitzi FONT FREGONA FAST SL podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari dels seus serveis o productes, considerant que la xarxa social és un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de FONT FREGONA FAST SL quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquests mitjans online.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades a la xarxa social de referència  en el moment oportú,  i  amb la seva participació,  implicarà que l’usuari ha acceptat les mateixes.

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin a les xarxes socials estaran sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància als drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents enllaços:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms

Instagram : https://help.instagram.com/

Twitter: https://twitter.com/es/tos

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

 

 

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

En virtut de la normativa de protecció de dades personals, per la present s’informa a que les dades personals facilitades siguin tractades sota la responsabilitat de FONT FREGONA FAST SL i domicili a Masia Font Fregona, s/n,08737 Torrelles de Foix (Barcelona):

 

-Si les dades són facilitades a través del nostre apartat: “envia’ns un missatge” o “vols rebre més informació”, aquestes seran tractades amb la finalitat de poder atendre la seva consulta, així com amb la finalitat d’enviar butlletins informatius peròdics, revistes o notícies; , essent la prestació d’aquest servei el motiu que ens legitima el tractament de les dades. Aquestes dades seran conservades fins a la resolució de la seva consulta i sense que es comuniquin a tercers.

 

-Si són tractades a les nostres xarxes socials, d’acord amb el detallat anteriorment, aquestes seran tractades amb la finalitat de gestionar aquella informació i dades obtingudes de la interacció  dels usuaris de les xarxes socials amb aquests perfils/pàgina. Aquestes dades seran tractades d’acord a l’interès legítim d’aquesta empresa i seran conservades sempre que es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament.

-Si són recollides a través de l’ús de les cookies analítiques que prèviament ha acceptat a l’ accedir al nostre lloc, seran emprades amb les finalitats d’anàlisis especificades a la política de  cookies del lloc web, essent  el seu consentiment el motiu que legitima el tractament. Les seves dades seran subjecte de transferències internacionals  amb els Estats Units i conservades durant el temps que sigui necessari per aconseguir la finalitat.

– Si són recollides a través del registre de la trucada, informem que la seva finalitat és la gestió de la qualitat del nostres Serveis i essent l’interes legitim d’aquesta empresa la causa que legitima el seu tractament. Les seves dades no es comunicaran a tercers i seràn conservades e un termini màxim d’un mes o quan es finalitzi les responsabilitats que es poden derivar.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat,  si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

  • D’accés: L’interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats.
  • Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
  • Supressió:  L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (“dret a l’oblit”), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l’interessat s’oposa al tractament, les dades s’han tractat il·lícitament, s’han de suprimir per complir una obligació legal o s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.
  • Limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent en marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.  La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
  • Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’invoqui un motiu relacionat amb la seva situació personal.
  • Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es fa per mitjans automatitzats.
  • A no ser objecte de decisions individuals automatitzades: l’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti negativament.

 

Aquestes peticions caldrà que es facin a Masia Font Fregona, s/n,08737 Torrelles de Foix (Barcelona)o a info@fontfregona.com

Així mateix, també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a : info@fontfregona.com.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

Aquesta web és propietat de FONT FREGONA FAST SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, les seves pàgines, la seva presència a xarxes socials, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços  (“hipervincles”) establerts des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme dependent, són propietat exclusiva d’aquesta llevat que expressament s’estableixi  uns altra cosa.

Totes les denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquest lloc web, són marques comercials degudament registrades per FONT FREGONA FAST SL o per tercers.

Qualsevol ús indegut del mateix per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de per FONT FREGONA FAST SL l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a aquest respecte, essent l’única responsabilitat sobre la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o eliminar la informació, contingut o advertències d’aquest lloc web sense l’ autorització prèvia per escrit de per FONT FREGONA FAST SL.  Qualsevol d’aquestes accions realitzades podran ser reclamades per via judicial en defensa dels interessos d’ aquesta entitat i de les persones que han realitzat i/o participat en el contingut que consta en aquesta web.

FONT FREGONA FAST SL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del mitjà en el qual es grava el software. per FONT FREGONA FAST SL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu idioma o un altre codi o idioma.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent,  pogués correspondre-li.

Font Fregona

L’objectiu és aconseguir vèncer l’addicció i reestructurar la seva vida a través de l’aprenentatge de nous patrons de conducta.

Deixa'ns les teves dades per rebre més informació.